Trets d'identitat/Caràcter propi
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

Som una escola:

 • Oberta a tothom
 • Amb més de 130 anys d’experiència en el camp educatiu
 • Cristiana – Vicenciana que educa en els valors de:
  Respecte
  Cultura de la Pau
  Solidaritat envers els més desfavorits per tal d’aconseguir una educació integral
 • Que fomenta les tradicions que són part del patrimoni històric del propi país
 • Participa i col·labora en la vida social i cultural del barri i la ciutat
 • De tracte familiar i acollidor la qual cosa afavoreix la comunicació entre els membres de la comunitat educativa

Eduquem en:

 • El valor de l’esforç, la responsabilitat, el diàleg i en l’honradesa
 • El gust per la feina ben feta
 • La correcció en el tracte i el respecte en totes les nostres relacions
 • L’acceptació de les diferències
 • La sostenibilitat i respecte al medi ambient

Què fem

Treballem la capacitat de raonar en els alumnes

Prestem especial atenció a les àrees instrumentals ( llengua i matemàtiques ), sobretot a la lectura i comprensió lectora com a base dels aprenentatges

Adoptem el català com a llengua vehicular i vetllem pel correcte aprenentatge del castellà. Com a llengua estrangera es treballa l’anglès

Desvetllem la inquietud i curiositat per aprendre

Incorporem les TAC ( Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement )

Treballem l’habilitat social i la intel·ligència emocional com a eina de resolució de conflictes

Treballem en: desdoblament de grups a les àrees instrumentals i atencions individualitzades

Fomentem el treball en equip i cooperatiu

Realitzem projectes Interdisciplinaris a Primària

Mitjançant les àrees de coneixement treballem les Competències Bàsiques com a eina de desenvolupament personal

36